Godchecker's mythology encyclopedia

List of Gods and Goddesses
from Japan

128 Japanese deities found in Godchecker's Holy Database.

Many Gods have several names. This page lists 177 names in total.
This list is frequently updated. New gods are added all the time.


Japanese Gods: A

Adachigahara, Aizen Myoo, Ajisuke Takahikone, Akuma, Ama No Minaka Nushi, Amaterasu, Amatsu Kami, Amida

Japanese Gods: B

Bakemono, Baku, Benten, Benzai, Bimbogami, Bishamon, Bishamonten, Bommatsuri, Bosatsu

Japanese Gods: C

Chimatano, Chujo Hime, Chujohime, Chup Kamui

Japanese Gods: D

Daibutsu, Daikoku, Dainichi, Dainichi Nyorai

Japanese Gods: E

Ebisu, Ekibiogama, Emma O

Japanese Gods: F

Fire Fade, Fire Flash, Fudo, Fugen, Fugen Bosatsu, Fujin, Fuku Roku Ju, Fukurokuju, Futen

Japanese Gods: G

Gaki, Gama, Gama Konsensei, Gekka O

Japanese Gods: H

Hachiman, Hamori, Hannya, Heike, Heike Gani, Heikegani, Hiko Hohodemi, Hikohohodemi, Ho Ori No Mikoto, Hoderi, Hoderi No Mikoto, Hoji, Honosuseri, Hoori, Hoso No Kami, Hosuseri, Hotai, Hotei, Hotei Osho, Hotoke

Japanese Gods: I

Ida Ten, Idzumo, Ika Zuchi No Kami, In, Inari, Izanagi, Izanami, Izu San Gongen

Japanese Gods: J

Jikoku, Jimmu Teno, Jizo, Jo, Jurojin

Japanese Gods: K

Kōnōhanasakuya Hime, Kagutsuchi, Kami, Kami Kaze, Kamu Yamato, Kamu Yamato Iware Hiko, Kannon, Kannon Bosatsu, Kanzeon, Kappa, Karitei Mo, Kasha, Kashiwa No Kami, Kishijoten, Kishimo Jin, Kobo, Kobo Daishi, Kojiki, Kojin, Koki Teno, Kongo, Kono Hana Sakuya Hime No Kami, Konohana, Konohana Sakuya Hime, Kosensei, Koya No Myoin, Kuku No Chi, Kunitokotachi, Kunitsu Kami, Kusanagi, Kwannon

Japanese Gods: L

No deities currently known - Godchecker.com

Japanese Gods: M

Marisha Ten, Mawaya No Kami, Miroka, Miroku, Miroku Bosatsu, Momotaro, Monju, Monju Bosatsu, Moshiriikkwechep, Musubi No Kami

Japanese Gods: N

Nai No Kami, Naka Yama Tsui Mi, Nichiren, Nijuhachi Bushu, Ninigi, Ninigi No Mikoto, Nyorai

Japanese Gods: O

Oanomochi, Oho Yama, Okina, Okuninushi, Oni, Otohime

Japanese Gods: P

No deities currently known - Godchecker.com

Japanese Gods: Q

No deities currently known - Godchecker.com

Japanese Gods: R

Raiden, Raijū, Raijin, Raiju, Ryujin

Japanese Gods: S

Sambo Kojin, Samebito, Sanbai Samo, Sangen Samo, Sarutahiko Ohkami, Sengen Sama, Seven Gods of Luck, Shichi Fuku Jin, Shichi Fukujin, Shichifukujin, Shojo, Shoki, Shoko O, Shoten, Sukuna Biko, Sukuna Biko Na, Sukunabiko, Sukunabikona, Susano, Susano Wu, Susanoo, Suzano

Japanese Gods: T

Takami Musubi, Tamayon Hine, Ten Gu, Toyo Mike Nu, Toyotama, Tsuki Yomi, Tsukiyomi, Tsukuyomi, Twelve Heavenly Generals

Japanese Gods: U

Uba, Uke Mochi, Umashiashikabihikoji, Umisachihiko, Uzume

Japanese Gods: V

No deities currently known - Godchecker.com

Japanese Gods: W

No deities currently known - Godchecker.com

Japanese Gods: X

No deities currently known - Godchecker.com

Japanese Gods: Y

Yakushi, Yakushi Nyorai, Yamasachihiko, Yamasachinohiko, Yo

Japanese Gods: Z

Zao Gongen, Zenmyo, Zocho


PLEASE MENTION GODCHECKER.COM WHEN PRAYING TO DEITIES.

Copyright 1999-2013 Godchecker.com. The Gods told us to do it.
up
THE A-Z OF JAPANESE GODS
The Complete List of JAPANESE GODS...

Can't find the Japanese God you want? Try searching our Holy Database...

JOIN OUR MAILING LIST


CONTACT US