Godchecker's mythology encyclopedia

List of Gods and Goddesses
from China

153 Chinese deities found in Godchecker's Holy Database.

Many Gods have several names. This page lists 492 names in total.
This list is frequently updated. New gods are added all the time.


Chinese Gods: A

Ao Ch'in, Ao Chin, Ao Jun, Ao Kuang, Ao P'ing, Ao Ping, Ao Shun

Chinese Gods: B

Ba Ja, Ba Xian, Bao Yan Luo, Bi Bian Cheng, Bi Disc, Bian Cheng Wang

Chinese Gods: C

C'hi Ku, Cai Shen, Can Nu, Cao Guo Jiu, Cao Guojiu, Ch'ang, Ch'ang Mu, Ch'eng Huang, Ch'i, Ch'i Lin, Ch'in Shu Pao, Ch'u Kiang Wang, Ch'uang K'ung, Ch'uang Mu, Cha, Chang E, Chang Er, Chang Fei, Chang Hsien, Chang Kuo Lao, Chang O, Chang Sheng, Chang Yun, Chao Hsuan T'an, Cheng Huang, Chi, Chi Lin, Chi Sung Tzu, Chi Yu, Chiang Yuan, Chih Hii, Chih Nu, Chih Sung Tzu, Chih Zhi, Chou Wang, Chu I, Chu Jong, Chu Jung, Chu Pa Chieh, Chuan Yin, Chuang Kong, Chuang Lun Wang, Chuang Mu, Chun Ti, Chung Li Chuan

Chinese Gods: D

Da Yu, Dao, Dao De Tian Zong, Dao Jun, Daoism, Di Jun, Di Kang Wang, Di Yi, Dijun, Dong Bin, Dong Tai Shan, Dragon Kings, Du Shi Wang

Chinese Gods: E

Eight Immortals, Enlightener of the Darkness, Er Lang, Er Long, Erh Lang

Chinese Gods: F

Fan Guei, Fan K'uie, Fan Kui, Fei Lian, Fei Lien, Feng Bo, Feng Du, Feng Huang, Feng Po, Feng Shui, Feng Tu, Fengdu, Fengyi, Fo Hi, Fong Wang, Fu Hsi, Fu Hsing, Fu Xi, Fu Xi Shi, Fu Xing, Fuk Xing, Fum, Fung Hwang, Funj Hwang, Fuxi

Chinese Gods: G

Gao Yao, Gong De Tian, Gong Detian, Gong Gong, Gou Mang, Great Yu, Guai, Guan Di, Guan Gong, Guan Xing, Guan Yin, Guan Yu, Guan Yun Chang, Gui Xian, Gun, Guo Zi Yi, Guo Ziyi

Chinese Gods: H

Ha, Hai Chan, Han, Han Xiangzi, Han Zhongli, Hang, Hau Yi, He, He Bo, He Po, He Xiangu, Heng O, Ho, Ho Po, Hou Chi, Hou Ji, Hou Yi, Hsi He, Hsi Ho, Hsi Shih, Hsi Wang Mu, Hsiang, Hsiao Wu, Hsien, Hsien Ku, Hsuan Tsang, Hsuan Wen Hua, Hu Jing De, Hu Jing Te, Hu Jingde, Huai Nan Tzu, Huai Nan Zu, Huai Nanzu, Huang Di, Huang Du Shi, Huang Gun, Huang Kun, Huang Ti, Hun Dun, Hun Tun, H

Chinese Gods: I

No deities currently known - Godchecker.com

Chinese Gods: J

Jade Emperor, Jade Pi Disc, Jade Rabbit, Jiang Qin Guang, Jiang Yuan, Jin, Jou Wang, Ju Shou, Jun Di

Chinese Gods: K

K'uei Hsing, Kao Guojiu, Kao Yao, Ki Lin, Kou Mang, Kuan Kung, Kuan Ti, Kuan Yin, Kuan Yu, Kuei Hsien, Kui Xing, Kun, Kung Kung, Kung Te Tien, Kuo Tzu I, Kuri Hsing, Kwan Yin, Ky Lin

Chinese Gods: L

Lady Meng, Lan Cai He, Lan Caihe, Lan Ts'ai Ho, Lan Zaihe, Lao Chun, Lao Dan, Lao Jun, Lao Tan, Lao Tse, Lao Tzu, Lao Zi, Lavatory Ladies, Lei Chen Tzu, Lei Gong, Lei Jen Zu, Lei Kung, Lei Tsu, Lei Tzu, Lei Zhen Zi, Lei Zhenzi, Lei Zi, Lei Zu, Li, Li Ba Bai, Li Babai, Li Ching, Li Chu Jiang, Li Er, Li Erh, Li Hai, Li Jing, Li K'uan, Li Kuan, Li Pa Pai, Li Si, Li Szu, Li Tie, Li Tieguai, Li Xuan, Lie Yu Kou, Lie Yukou, Lie Zi, Lieh, Lieh Tzu, Ling Bao Tian Song, Ling Pao T'ien Tsun, Ling Zhi, Liu An, Liu Bei, Liu Hai, Liu Har, Liu Pei, Liu Xuan De, Liu Yuan Ying, Long, Long Wang, Lu, Lu Ban, Lu Dongbin, Lu Hsing, Lu Pan, Lu Ping Den, Lu Wu Guan, Lu Xing, Lu Yan, Luk Xing, Lung, Lung Wang, L

Chinese Gods: M

Mandate of Heaven, Men Shen, Meng P'o, Meng Po, Meng Po Niang, Meng Po Niang Niang, Mi Hung Tang, Mi Lo Fo, Mong Po, Monk Sand, Monkey, Mu Gong, Mu Kung

Chinese Gods: N

Na, Na Zha, Nan Ji Xian Weng, Ne Zha, Nezha, Niu Lang, No, No Cha, No Zha, Nozha, Nu Gua, Nu Kua, Nu Kwa, Nu Wa, Nugua, Nuwa, N Wa, Nwa

Chinese Gods: O

No deities currently known - Godchecker.com

Chinese Gods: P

P'an Ku, P'eng Lai Shan, P'ing Teng Wang, Pa Hsien, Pan Gu, Peng Lai Shan, Penglai Shan, Pi Disc, Pi Disk, Pi Ma Wen, Pien Ch'eng Wang, Pig, Pigsy, Ping Deng Wang, Ping I, Ping Yi

Chinese Gods: Q

Qi, Qi Gu, Qi Lin, Qi Yu, Qin Guang Wang, Qin Shu Bao, Qin Shu Po, Qin Shubao, Qing, Qu Jiang Wang

Chinese Gods: R

Reishi, Roustem, Ru Shou

Chinese Gods: S

San Ch'ing, San Gu, San Guan, San Guan Dadi, San Hsing, San Huang, San Ku, San Qing, San Xing, San Yan Dadi, San Zang, Sandy, Sankuan, Sha Wu Ching, Sha Wu Jing, Sha Wujing, Shang Qing, Shen, Shen Nong, Shen Nong Shi, Shen Nung, Shen Yi, Sheng Nong, Sheng Nung, Sho Bao, Shou Hsing, Shou Lao, Shou Xing, Shun, Shun Di, Si Ling, Sien Tsang, Song Di Wang, Song Jiang, Ssu Ling, Su Ling, Sui Ren, Sui Ren Shi, Sun Bin, Sun Hou Tze, Sun Hou Zi, Sun P'i, Sun Pi, Sun Pin, Sun Wu K'ung, Sun Wu Kong, Sun Wukong, Sung Chiang, Sung Ti Wang

Chinese Gods: T

T'a Shan Wang, T'ao T'ieh, T'ieh Kuai, T'ien, T'ien Ku, T'ien Ming, T'ien Mu, T'u Ti, T Ti Wang, Ta Ti, Tai Qing, Tai Shan Wang, Tai Sui Hsing, Tai Sui Xing, Tai Suixing, Tai Yi, Tao, Tao Te T'ien Tsun, Tao Tie, Taoism, Taotie, Taso Wang, Tcheou, Thao Thieh, Three Immortals, Three Pure Ones, Ti K'ang Wang, Tian, Tian Bao Jun, Tian Gong, Tian Gu, Tian Ming, Tian Mu, Tian Shang Dao Jun, Tianming, Tien Kung, To Fu, Toilet Goddess, Tripitaka, Ts'ai, Ts'ao Kuo Chiu, Ts'in Kwang Wang, Tsao Chun, Tu Di, Tung Pin, Tzu, Tzu Ku, Tzu Ku Shen

Chinese Gods: U

No deities currently known - Godchecker.com

Chinese Gods: V

No deities currently known - Godchecker.com

Chinese Gods: W

Wang, Wang Mu Niang Niang, We Jeng, Wei Ch'eng, Wei Cheng, Weiwobo, Wen, Wen Chang, Wu Di, Wu Guan Wang, Wu Kwan Wang, Wu Ti

Chinese Gods: X

Xi He, Xi Shi, Xi Wang Mu, Xi Wangmu, Xian Gu, Xiang, Xiang Zi, Xiangi, Xiao Wu, Xuan Wen Hua, Xuan Wenhua, Xuan Zang, Xuande, Xue Zhuan Lun

Chinese Gods: Y

Yan Di, Yan Luo Wang, Yang, Yanluo Wang, Yao, Yao Di, Yen Di, Yen Lo Wang, Yen Ti, Yeng Wang Yeh, Yi, Yi Di, Yi Ti, Yin, Yin Yang, Yu Ch'iang, Yu Di, Yu Huang, Yu Huang Shang Ti, Yu Huang Shangdi, Yu K'ou, Yu Qiang, Yu Qing, Yu Shun, Yu Song Di, Yu Ti, Yu Tsu, Yu Zu, Yutu, Yuan Shi Tian Zong, Yuan Shih T'ien Tsun, Yun Dun, Yun Tun

Chinese Gods: Z

Zao Jun, Zhang Fei, Zhang Guo Lao, Zhang Guolao, Zhang Sheng, Zhang Xian, Zhang Yun, Zhao Gongming, Zhao Xuantan, Zhi Nu, Zhi Songzi, Zhong Li Quan, Zhongli Quan, Zhou Wang, Zhu Ba Jie, Zhu Bajie, Zhu Rong, Zhu Yi, Zhuan Zhongli, Zhuang Lun Wang, Zi, Zi Gu


PLEASE MENTION GODCHECKER.COM WHEN PRAYING TO DEITIES.

Copyright 1999-2013 Godchecker.com. The Gods told us to do it.
up
THE A-Z OF CHINESE GODS
The Complete List of CHINESE GODS...

Can't find the Chinese God you want? Try searching our Holy Database...

JOIN OUR MAILING LIST


CONTACT US