CHINESE GODS A-Z LIST

The complete list of Chinese Gods and Goddesses names

 


Share this page with other mortals!

Permalink:

A-Z list of gods and goddess names from China

Many deities have more than one name. Our Holy Database currently contains 486 Chinese deity names and 154 separate entries.

This list is frequently updated - we are constantly discovering more!


Names from Chinese mythology: A

Ao Ch'in, Ao Chin, Ao Jun, Ao Kuang, Ao P'ing, Ao Ping, Ao Shun

Names from Chinese mythology: B

Ba Ja, Ba Xian, Bao Yan Luo, Bi Bian Cheng, Bi Disc, Bian Cheng Wang

Names from Chinese mythology: C

C'hi Ku, Cai Shen, Can Nu, Cao Guo Jiu, Cao Guojiu, Ch'ang Mu, Ch'eng Huang, Ch'i, Ch'i Lin, Ch'in Shu Pao, Ch'u Kiang Wang, Ch'uang K'ung, Ch'uang Mu, Chang'e, Chang E, Chang Er, Chang Fei, Chang Hsien, Chang Kuo Lao, Chang O, Chang Sheng, Chang Yun, Chao Hsuan T'an, Cheng Huang, Chi, Chi Lin, Chi Sung Tzu, Chi Yu, Chiang Yuan, Chih Hii, Chih Nu, Chih Sung Tzu, Chih Zhi, Chou Wang, Chu I, Chu Jong, Chu Jung, Chu Pa Chieh, Chuan Yin, Chuang Kong, Chuang Lun Wang, Chuang Mu, Chun Ti, Chung Li Chuan

Names from Chinese mythology: D

Da Yu, Dao, Dao De Tian Zong, Dao Jun, Daoism, Di Jun, Di Kang Wang, Di Yi, Dijun, Dong Tai Shan, Dragon Kings, Du Shi Wang

Names from Chinese mythology: E

Eight Immortals, Enlightener of the Darkness, Er Lang, Er Long, Erh Lang

Names from Chinese mythology: F

Fan Guei, Fan K'uie, Fan Kui, Fei Lian, Fei Lien, Feng Bo, Feng Du, Feng Huang, Feng Po, Feng Shui, Feng Tu, Fengdu, Fengyi, Fo Hi, Fong Wang, Fu Hsi, Fu Hsing, Fu Xi, Fu Xi Shi, Fu Xing, Fuk Xing, Fum, Fung Hwang, Funj Hwang, Fuxi

Names from Chinese mythology: G

Gao Yao, Gong De Tian, Gong Detian, Gong Gong, Gou Mang, Great Yu, Guan Di, Guan Gong, Guan Xing, Guan Yin, Guan Yu, Guan Yun Chang, Gui Xian, Gun, Guo Zi Yi, Guo Ziyi

Names from Chinese mythology: H

Ha, Hai Chan, Han Hsiang Tzu, Han Hsien Tzu, Han Xiang, Han Xiang Zi, Han Xiangi, Han Xiangzi, Han Zhongli, Hang, Hau Yi, He Hsien Ku, He Xian Gu, He Bo, He Po, He Xiangu, Heng O, Ho Hsien Ku, Ho Po, Hou Chi, Hou Ji, Hou Yi, Hsi He, Hsi Ho, Hsi Shih, Hsi Wang Mu, Hsiao Wu, Hsuan Tsang, Hsuan Wen Hua, Hu Jing De, Hu Jing Te, Hu Jingde, Huai Nan Tzu, Huai Nan Zu, Huai Nanzu, Huang Di, Huang Du Shi, Huang Gun, Huang Kun, Huang Ti, Hun Dun, Hun Tun, Hé Qióng

Names from Chinese mythology: I

No names beginning with I currently known - Godchecker.com

Names from Chinese mythology: J

Jade Rabbit, Jade Emperor, Jade Pi Disc, Jiang Qin Guang, Jiang Yuan, Jin Sho Bao, Jou Wang, Ju Shou, Jun Di

Names from Chinese mythology: K

K'uei Hsing, Kao Guojiu, Kao Yao, Ki Lin, Kou Mang, Kuan Kung, Kuan Ti, Kuan Yin, Kuan Yu, Kuei Hsien, Kui Xing, Kun, Kung Kung, Kung Te Tien, Kuo Tzu I, Kuri Hsing, Kwan Yin, Ky Lin

Names from Chinese mythology: L

Lady Meng, Lan Cai He, Lan Caihe, Lan Ts'ai Ho, Lan Zaihe, Lao Chun, Lao Dan, Lao Jun, Lao Tan, Lao Tse, Lao Tzu, Lao Zi, Lavatory Ladies, Lei Chen Tzu, Lei Gong, Lei Jen Zu, Lei Kung, Lei Tsu, Lei Tzu, Lei Zhen Zi, Lei Zhenzi, Lei Zi, Lei Zu, Li Ne Zha, Li Nezha, Li No Cha, Li No Zha, Li Nozha, Li T'ieh Kuai, Li Ba Bai, Li Babai, Li Ching, Li Chu Jiang, Li Er, Li Erh, Li Hai, Li Jing, Li K'uan, Li Kuan, Li Pa Pai, Li Si, Li Szu, Li Tie Guai, Li Tieguai, Li Xuan, Lie Yu Kou, Lie Yukou, Lie Zi, Lieh Yu K'ou, Lieh Tzu, Ling Bao Tian Song, Ling Pao T'ien Tsun, Ling Zhi, Liu An, Liu Bei, Liu Hai, Liu Har, Liu Pei, Liu Xuan De, Liu Yuan Ying, Long, Long Dong Bin, Long Wang, Lu Dong Bin, Lu Tung Pin, Lu Ban, Lu Dongbin, Lu Hsing, Lu Pan, Lu Ping Den, Lu Wu Guan, Lu Xing, Lu Yan, Luk Xing, Lung, Lung Wang, Lü Dong Bin

Names from Chinese mythology: M

Mandate of Heaven, Men Shen, Meng P'o, Meng Po, Meng Po Niang, Meng Po Niang Niang, Mi Hung Tang, Mi Lo Fo, Mong Po, Monk Sand, Monkey, Moon Rabbit, Mu Gong, Mu Kung

Names from Chinese mythology: N

Na Cha, Na Zha, Nan Ji Xian Weng, Nezha, Niu Lang, No Cha, Nu Gua, Nu Kua, Nu Kwa, Nu Wa, Nugua, Nuwa, Nü Wa, Nüwa

Names from Chinese mythology: O

No names beginning with O currently known - Godchecker.com

Names from Chinese mythology: P

P'an Ku, P'eng Lai Shan, P'ing Teng Wang, Pa Hsien, Pan Gu, Peng Lai Shan, Penglai Shan, Pi Disc, Pi Disk, Pi Ma Wen, Pien Ch'eng Wang, Pig, Pigsy, Ping Deng Wang, Ping I, Ping Yi

Names from Chinese mythology: Q

Qi, Qi Gu, Qi Lin, Qi Yu, Qin Guang Wang, Qin Shu Bao, Qin Shu Po, Qin Shubao, Qu Jiang Wang

Names from Chinese mythology: R

Reishi, Roustem, Ru Shou

Names from Chinese mythology: S

San Ch'ing, San Gu, San Guan, San Guan Dadi, San Hsing, San Huang, San Ku, San Qing, San Xing, San Yan Dadi, San Zang, Sandy, Sankuan Ta Ti, Sha Wu Ching, Sha Wu Jing, Sha Wujing, Shang Qing, Shen Nong, Shen Nong Shi, Shen Nung, Shen Yi, Sheng Nong, Sheng Nung, Shou Hsing, Shou Lao, Shou Xing, Shun, Shun Di, Si Ling, Sien Tsang, Song Di Wang, Song Jiang, Ssu Ling, Su Ling, Sui Ren, Sui Ren Shi, Sun Bin, Sun Hou Tze, Sun Hou Zi, Sun P'i, Sun Pi, Sun Pin, Sun Wu K'ung, Sun Wu Kong, Sun Wukong, Sung Chiang, Sung Ti Wang

Names from Chinese mythology: T

T'a Shan Wang, T'ao T'ieh, T'ien, T'ien Ku, T'ien Ming, T'ien Mu, T'u Ti, T Ti Wang, Tai Qing, Tai Shan Wang, Tai Sui Hsing, Tai Sui Xing, Tai Suixing, Tai Yi, Tao, Tao Te T'ien Tsun, Tao Tie, Taoism, Taotie, Taso Wang, Tcheou Wang, Thao Thieh, Three Immortals, Three Pure Ones, Ti K'ang Wang, Tian, Tian Bao Jun, Tian Gong, Tian Gu, Tian Ming, Tian Mu, Tian Shang Dao Jun, Tianming, Tien Kung, To Fu, Toilet Goddess, Tripitaka, Ts'ai Shen, Ts'ao Kuo Chiu, Ts'in Kwang Wang, Tsao Chun, Tu Di, Tzu Ku, Tzu Ku Shen

Names from Chinese mythology: U

No names beginning with U currently known - Godchecker.com

Names from Chinese mythology: V

No names beginning with V currently known - Godchecker.com

Names from Chinese mythology: W

Wang Mu Niang Niang, We Jeng, Wei Ch'eng, Wei Cheng, Weiwobo, Wen Ch'ang, Wen Chang, Wu Di, Wu Guan Wang, Wu Kwan Wang, Wu Ti

Names from Chinese mythology: X

Xi He, Xi Shi, Xi Wang Mu, Xi Wangmu, Xiao Wu, Xuan Wen Hua, Xuan Wenhua, Xuan Zang, Xuande, Xue Zhuan Lun

Names from Chinese mythology: Y

Yan Di, Yan Luo Wang, Yang, Yanluo Wang, Yao, Yao Di, Yen Di, Yen Lo Wang, Yen Ti, Yeng Wang Yeh, Yi, Yi Di, Yi Ti, Yin, Yin Yang, Yu Ch'iang, Yu Di, Yu Huang, Yu Huang Shang Ti, Yu Huang Shangdi, Yu Qiang, Yu Qing, Yu Shun, Yu Song Di, Yu Ti, Yu Tsu, Yu Zu, Yuan Shi Tian Zong, Yuan Shih T'ien Tsun, Yun Dun, Yun Tun, Yutu, Yuètù, Yùtù

Names from Chinese mythology: Z

Zao Jun, Zhang Fei, Zhang Guo Lao, Zhang Guolao, Zhang Sheng, Zhang Xian, Zhang Yun, Zhao Gongming, Zhao Xuantan, Zhi Nu, Zhi Songzi, Zhong Li Quan, Zhongli Quan, Zhou Wang, Zhu Ba Jie, Zhu Bajie, Zhu Rong, Zhu Yi, Zhuan Zhongli, Zhuang Lun Wang, Zi Gu
The Gods told us to do it. Go to top

INTRO
Introduction to the Chinese section

EXPLORE
Browse our entries on Chinese mythology

FIND GODS
Search the Holy Database of All Known Gods

A-Z INDEX
List of deity names from Chinese mythology