Godchecker's mythology encyclopedia

List of Gods and Goddesses
from Ancient Greece

371 Greek deities found in Godchecker's Holy Database.

Many Gods have several names. This page lists 654 names in total.
This list is frequently updated. New gods are added all the time.


Greek Gods: A

Achelois, Achelous, Acheron, Achilles, Achthonian, Acidalia, Adamanthea, Adephagia, Adonis, Adrastea, Adrasteia, Aeacos, Aeacus, Aegaeon, Aegina, Aegle, Aello, Aellopos, Aeolos, Aeolus, Aer, Aesculapius, Aethalides, Aether, Aethon, Aetna, Agave, Agdistes, Agdos, Aglaea, Aglaia, Aglauros, Aglaurus, Agraulos, Agrotara, Agrotora, Aiakos, Aigle, Aiolos, Air, Aither, Alcemana, Alcides, Alcmena, Alcmene, Alcyone, Alecto, Alectrona, Alexandra, Aloadae, Alpheos, Alpheus, Amalthea, Amaltheia, Amarynthia, Ampelius, Amphion, Amphitrite, Amphitryon, Amymone, Ananke, Andromeda, Antaeus, Antaios, Anteros, Anticlea, Antiklia, Antiope, Apate, Aphrodite, Apollo, Apollon, Arachne, Arcas, Areon, Ares, Arethusa, Argeos, Argus, Ariadne, Arion, Arion(2), Aristaeus, Aristaios, Aristeas, Arkas, Artemis, Asclepius, Asklepios, Asopus, Asteria, Asterie, Astraea, Astraeus, Atalanta, Ate, Athamas, Athamus, Athena, Athene, Atlantides, Atlas, Atropos, Attis, Attropus, Augean Stables, Augian Stables, Aurai, Autolycus, Autolykos, Auxesia

Greek Gods: B

Bacchae, Bacchantes, Balius, Bellerophon, Bia, Bias, Boreads, Boreas, Briareos, Briareus, Bromios

Greek Gods: C

Cadmus, Caeneus, Caenis, Calais, Calchas, Calliope, Callisto, Calypso, Cassandra, Castor, Cecrops, Celaeno, Celaeno(2), Celoneo, Ceneus, Cerberus, Cercopes, Cerigo, Cerynean Hind, Ceryneian Hind, Cerynitis, Ceto, Chaos, Charites, Charon, Charybdis, Cheiron, Chelone, Chimaera, Chimera, Chione, Chiron, Chloe, Chloris, Chronos, Chronus, Circe, Clio, Clotho, Clymene, Coeus, Coltus, Comus, Cottus, Cotys, Cotytto, Cretan Bull, Crius, Cronos, Cronus, Cybele, Cyclopes, Cyclops, Cynthia, Cyrene, Cytherea

Greek Gods: D

Danae, Daphnaie, Deimos, Deimus, Deino, Delos, Delphyne, Demeter, Demphredo, Deo, Despoena, Deucalion, Deukalion, Dice, Dike, Dione, Dionysos, Dionysus, Dioscuri, Dithyrambos, Doris, Dryades, Dryads

Greek Gods: E

Echidna, Echo, Eileithyia, Eirene, Ekhidna, Ekho, Electra, Electra(2), Electra(3), Elektra, Eleuthia, Elpis, Empousa, Empousai, Empusa, Enosichthon, Enyalius, Enyo, Eos, Epaphos, Epaphus, Ephialtes, Epimeliades, Epimeliads, Epimelides, Epimetheus, Epiona, Epione, Epiphanes, Erato, Erebos, Erebus, Erichthoneus, Erichthonius, Erinyes, Erinys, Eris, Eros, Erotes, Erymanthean Boar, Erymanthian Boar, Erytheia, Erytheis, Erythia, Ether, Eumenides, Eunomia, Euphrosyne(2), Europa, Euros, Eurus, Euryale, Eurybia, Eurydice, Eurynome, Eurystheus, Euterpe

Greek Gods: F

Fates, Furies

Greek Gods: G

Ga, Gaea, Gaia, Gaiea, Galeotes, Ganymede, Ganymedes, Ge, Geryon, Geryones, Geyron, Glaucus, Gorgons, Graces, Graeae, Graiae, Graii, Gratiae, Gyes, Gyges

Greek Gods: H

Hades, Haides, Halcyone, Hamadryades, Hamadryads, Hapakhered, Harmonia, Harmony, Harpies, Harpocrates, Harpyia, Harpyiai, Hebe, Hecate, Hecatoncheires, Hecatonchires, Hekate, Hekatonkheires, Helen, Helice, Helios, Helius, Hemera, Hemere, Hephaestus, Hephaistos, Hera, Heracles, Herakles, Hermaphroditos, Hermaphroditus, Hermes, Hespera, Hesperethousa, Hesperia, Hesperides, Hesperids, Hesperie, Hesperis, Hesperos, Hesperus, Hestia, Himeros, Hippolyta, Hippolytos, Hippolytta, Hippolytus, Hope, Horae, Horai, Hyacinthus, Hyades, Hydra, Hydriades, Hydriads, Hygeia, Hygieia, Hymen, Hymenaeus, Hymenaios, Hyperion, Hypnos, Hypnus, Hyppolyta, Hyppolyte

Greek Gods: I

Iacchus, Iambe, Iapetos, Iapetus, Ilithyia, Ilythia, Inachus, Ino, Io, Ion, Iphicles, Irene, Iris

Greek Gods: J

No deities currently known - Godchecker.com

Greek Gods: K

Kadmos, Kalais, Kalliope, Kallisto, Kalypso, Kekrops, Kelaino, Kerberos, Keres, Kerkopes, Keto, Khaos, Kharon, Kharybdis, Kheiron, Khelone, Khimaira, Khione, Khloris, Khronos, Kirke, Kleio, Klotho, Klymene, Koios, Komos, Kore, Kottos, Krios, Kronos, Kronus, Kybele, Kyklopes, Kyrene

Greek Gods: L

Lachesis, Laertes, Lakhesis, Lamia, Lampetia, Lampetie, Leda, Leimoniades, Leimoniads, Lethe, Leto, Limoniades, Limoniads, Linus

Greek Gods: M

Maenads, Maia, Maiandros, Maliades, Mares of Diomedes, Meandrus, Medea, Medousa, Medusa, Meliades, Meliads, Meliai, Melidae, Melpomene, Memnon, Menoetius, Menoitos, Merope, Metis, Minos, Minotaur, Mnemosyne, Modesty, Moirae, Moirai, Momos, Momus, Mopsus, Mormo, Mormolykeia, Morpheus, Mount Olympus, Mousai, Muses, Myiagros

Greek Gods: N

Naiades, Naiads, Naias, Nemean Lion, Nemeian Lion, Nemesis, Nephele, Nereides, Nereids, Nereus, Nike, Nikothoe, Niobe, Nix, Nomios, Nona, Notos, Notus, Nox, Nymphai, Nymphs, Nyx

Greek Gods: O

Oannes, Obriareos, Oceanides, Oceanids, Oceanus, Ocypete, Odysseus, Oeager, Oeagrus, Oenomaus, Oinone, Okeanides, Okeanos, Okypete, Okypode, Okythoe, Olympus, Omphale, Oreades, Oreads, Oreiades, Oreiads, Oreithuia, Oreithyia, Orion, Orithyea, Orithyia, Orpheus, Orphus, Orth, Orthrus, Ossa, Otus, Ourania, Ouranos

Greek Gods: P

Paeon, Paieon, Paion, Pallas, Pallas(2), Pallas(3), Pallas(5), Pallas Athena, Pan, Panacea, Panakeia, Pandemos, Pandora, Pasiphae, Pasithea, Pegasos, Pegasus, Pelops, Pemphredo, Penia, Penie, Perse, Perseis, Persephassa, Persephone, Perseus, Persis, Perso, Petesuchos, Phaethousa, Phaethusa, Phaeton, Phantasos, Phema, Pheme, Phemes, Philammon, Philomenus, Philyra, Philyre, Phobetor, Phobos, Phobus, Phoebe, Phoebe(2), Phoibe, Phorcys, Phorkys, Phospheros, Pleiades, Ploutos, Plutus, Podarge, Podarke, Pollux, Polyhymnia, Polymnia, Polyphemos, Polyphemus, Pontos, Pontus, Poros, Porus, Poseidon, Priapos, Priapus, Prometheus, Proteus, Psyche, Pyrrha, Python

Greek Gods: Q

No deities currently known - Godchecker.com

Greek Gods: R

Rhadamanthus, Rhadamanthys, Rhamnusia, Rhea, Rheia

Greek Gods: S

Sabazius, Salmoneus, Sarapis, Sarpedon, Scamander, Scylla, Seilenos, Seirenes, Selene, Semele, Serapis, Sibyl of Cumae, Sibyls, Silenos, Silenus, Sirens, Sisyphus, Sito, Skamandros, Skylla, Spercheios, Spercheus, Sperkheios, Sphinx(2), Sterope, Stheno, Stymphalian Birds, Stymphalion Birds, Styx, Syrinx

Greek Gods: T

Tantalus, Tartaros, Tartarus, Taygete, Telchines, Telkhines, Terpsichore, Terpsikhore, Tethys, Thalassa, Thaleia, Thalia, Thamrys, Thanatos, Thanatus, Thanotos, Thaumas, Thea, Thebe, Theia, Thelxinoe, Themis, Theseus, Thetis, Thetys, Three Fates, Titanes, Titanides, Titans, Tithonus, Triptolemos, Triptolemus, Triton, Tritones, Tyche, Tykhe, Typhoeus, Typhon

Greek Gods: U

Ulysses, Urania, Uranus

Greek Gods: V

No deities currently known - Godchecker.com

Greek Gods: W

No deities currently known - Godchecker.com

Greek Gods: X

Xanthos, Xanthus

Greek Gods: Y

No deities currently known - Godchecker.com

Greek Gods: Z

Zephyros, Zephyrs, Zephyrus, Zetes, Zethes, Zethus, Zeus


PLEASE MENTION GODCHECKER.COM WHEN PRAYING TO DEITIES.

Copyright 1999-2013 Godchecker.com. The Gods told us to do it.
up
THE A-Z OF GREEK GODS
The Complete List of GREEK GODS...

Can't find the Greek God you want? Try searching our Holy Database...

JOIN OUR MAILING LIST


CONTACT US