GREEK GODS A-Z LIST

The complete list of Greek Gods and Goddesses names

 


Share this page with other mortals!

Permalink:

A-Z list of gods and goddess names from Ancient Greece

Many deities have more than one name. Our Holy Database currently contains 683 Greek deity names and 384 separate entries.

This list is frequently updated - we are constantly discovering more!


Names from Greek mythology: A

Achelois, Achelous, Acheron, Achilles, Acidalia, Adamanthea, Adephagia, Adonis, Adrastea, Adrasteia, Aeacos, Aeacus, Aegaeon, Aegina, Aegle, Aello, Aellopos, Aeolos, Aeolus, Aer, Aesculapius, Aethalides, Aether, Aethon, Aetna, Agave, Agdistes, Agdos, Aglaea, Aglaia, Aglauros, Aglaurus, Agraulos, Agrotara, Agrotora, Aiakos, Aigle, Aiolos, Air, Aither, Alcemana, Alcides, Alcmena, Alcmene, Alcyone, Alcyone(2), Alecto, Alectrona, Alexandra, Alkyone, Aloadae, Alpheos, Alpheus, Amalthea, Amaltheia, Amarynthia, Ampelius, Amphion, Amphitrite, Amphitryon, Amymone, Ananke, Andromeda, Antaeus, Antaios, Anteros, Anticlea, Antiklia, Antiope, Apate, Aphrodite, Apollo, Apollon, Arachne, Arcas, Areon, Ares, Arethusa, Argeos, Argus, Ariadne, Arion, Arion(2), Aristaeus, Aristaios, Aristeas, Arkas, Artemis, Asclepius, Asklepios, Asopus, Asteria, Asterie, Astraea, Astraeus, Astraios, Atalanta, Ate, Athamas, Athamus, Athena, Athene, Atlantides, Atlas, Atropos, Attis, Attropus, Augean Stables, Augian Stables, Aurai, Autolycus, Autolykos, Auxesia

Names from Greek mythology: B

Bacchae, Bacchantes, Balios, Balius, Bellerophon, Bia, Bias, Boreads, Boreas, Briareos, Briareus, Bromios

Names from Greek mythology: C

Cadmus, Caeneus, Caenis, Calais, Calchas, Calliope, Callisto, Calypso, Cassandra, Castor, Cecrops, Celaeno, Celaeno(2), Celoneo, Ceneus, Cerberus, Cercopes, Cerigo, Cerynean Hind, Ceryneian Hind, Cerynitis, Ceto, Chaos, Charites, Charon, Charybdis, Cheiron, Chelone, Chimaera, Chimera, Chione, Chiron, Chloe, Chloris, Chronos, Chronus, Chthonia, Circe, Clio, Clotho, Clymene, Coeus, Coltus, Comus, Cottus, Cotys, Cotytto, Cratus, Cretan Bull, Crius, Cronos, Cronus, Cybele, Cyclopes, Cyclops, Cynthia, Cyrene, Cytherea

Names from Greek mythology: D

Danae, Daphnaie, Deimos, Deimus, Deino, Delos, Delphyne, Demeter, Demphredo, Deo, Despoena, Deucalion, Deukalion, Dice, Dike, Dione, Dionysos, Dionysus, Dioscuri, Dithyrambos, Doris, Dryades, Dryads

Names from Greek mythology: E

Echidna, Echo, Eileithyia, Eirene, Ekhidna, Ekho, Electra, Electra(2), Electra(3), Elektra, Eleuthia, Elpis, Empousa, Empousai, Empusa, Enosichthon, Enyalius, Enyo, Eos, Epaphos, Epaphus, Ephialtes, Epimeliades, Epimeliads, Epimelides, Epimetheus, Epiona, Epione, Epiphanes, Erato, Erebos, Erebus, Erechtheus, Erichtheus, Erichthoneus, Erichthonios, Erichthonius, Erinyes, Erinys, Eris, Eros, Erotes, Erymanthean Boar, Erymanthian Boar, Erytheia, Erytheis, Erythia, Ether, Eumenides, Eunomia, Euphrosyne(2), Europa, Euros, Eurus, Euryale, Eurybia, Eurydice, Eurynome, Eurystheus, Euterpe

Names from Greek mythology: F

Fates, Furies

Names from Greek mythology: G

Ga, Gaea, Gaia, Gaiea, Galeotes, Ganymede, Ganymedes, Ge, Geryon, Geryones, Geyron, Glaucus, Gorgons, Graces, Graeae, Graiae, Graii, Gratiae, Gyes, Gyges

Names from Greek mythology: H

Hades, Haides, Halcyone, Hamadryades, Hamadryads, Harmonia, Harmony, Harpies, Harpocrates, Harpyia, Harpyiai, Hebe, Hecate, Hecatoncheires, Hecatonchires, Hekate, Hekatonkheires, Helen, Heliades, Helice, Helios, Helius, Hemera, Hemere, Hephaestus, Hephaistos, Hera, Heracles, Herakles, Hermaphroditos, Hermaphroditus, Hermes, Hespera, Hesperethousa, Hesperia, Hesperides, Hesperids, Hesperie, Hesperis, Hesperos, Hesperus, Hestia, Himeros, Hippolyta, Hippolytos, Hippolytta, Hippolytus, Hope, Horae, Horai, Hyacinth, Hyacinthus, Hyades, Hyakinthos, Hydra, Hydriades, Hydriads, Hygeia, Hygieia, Hymen, Hymenaeus, Hymenaios, Hyperion, Hypnos, Hypnus, Hyppolyta, Hyppolyte

Names from Greek mythology: I

Iacchus, Iambe, Iapetos, Iapetus, Icelos, Ikelos, Ilithyia, Ilythia, Inachus, Ino, Io, Ion, Iphicles, Irene, Iris

Names from Greek mythology: J

No names beginning with J currently known - Godchecker.com

Names from Greek mythology: K

Kadmos, Kalais, Kalliope, Kallisto, Kalypso, Kekrops, Kelaino, Kerberos, Keres, Kerkopes, Keto, Khaos, Kharon, Kharybdis, Kheiron, Khelone, Khimaira, Khione, Khloris, Khronos, Kirke, Kleio, Klotho, Klymene, Koios, Komos, Kore, Kottos, Kratos, Krios, Kronos, Kronus, Kybele, Kyklopes, Kyrene

Names from Greek mythology: L

Lachesis, Laertes, Lakhesis, Lamia, Lampetia, Lampetie, Leda, Leimoniades, Leimoniads, Lelantos, Lelantus, Lethe, Leto, Limoniades, Limoniads, Linus

Names from Greek mythology: M

Maenads, Maia, Maiandros, Maliades, Mares of Diomedes, Meandrus, Medea, Medousa, Medusa, Meliades, Meliads, Meliai, Melidae, Melpomene, Memnon, Menoetius, Menoitos, Merope, Metis, Minos, Minotaur, Mnemosyne, Modesty, Moirae, Moirai, Momos, Momus, Mopsus, Mormo, Mormolykeia, Moros, Morpheus, Morus, Mount Olympus, Mousai, Muses, Myiagros

Names from Greek mythology: N

Naiades, Naiads, Naias, Neaera, Neaira, Nemean Lion, Nemeian Lion, Nemesis, Nephelai, Nephele, Nereides, Nereids, Nereus, Nike, Nikothoe, Niobe, Nix, Nomios, Nona, Notos, Notus, Nox, Nymphai, Nymphs, Nyx

Names from Greek mythology: O

Oannes, Obriareos, Oceanides, Oceanids, Oceanus, Ocypete, Odysseus, Oeager, Oeagrus, Oenomaus, Oinone, Okeanides, Okeanos, Okypete, Okypode, Okythoe, Olympus, Omphale, Oreades, Oreads, Oreiades, Oreiads, Oreithuia, Oreithyia, Orion, Orithyea, Orithyia, Orpheus, Orphus, Orth, Orthrus, Ossa, Otus, Ourania, Ouranos

Names from Greek mythology: P

Paeon, Paieon, Paion, Pallas, Pallas(2), Pallas(3), Pallas(5), Pallas Athena, Pan, Panacea, Panakeia, Pandemos, Pandora, Pasiphae, Pasithea, Pegasos, Pegasus, Pelops, Pemphredo, Penia, Penie, Persa, Perse, Perseis, Persephassa, Persephone, Perses, Perseus, Persis, Perso, Petesuchos, Phaethousa, Phaethusa, Phaeton, Phantasos, Phema, Pheme, Phemes, Philammon, Philomenus, Philyra, Philyre, Phobetor, Phobos, Phobus, Phoebe, Phoebe(2), Phoibe, Phorcys, Phorkys, Phospheros, Pleiades, Pleione, Pleone, Ploutos, Plutus, Podarge, Podarke, Pollux, Polydeuces, Polyhymnia, Polymnia, Polyphemos, Polyphemus, Pontos, Pontus, Poros, Porus, Poseidon, Potamoi, Priapos, Priapus, Prometheus, Proteus, Psyche, Pyrrha, Python

Names from Greek mythology: Q

No names beginning with Q currently known - Godchecker.com

Names from Greek mythology: R

Rhadamanthus, Rhadamanthys, Rhamnousia, Rhamnusia, Rhea, Rheia

Names from Greek mythology: S

Sabazius, Salmoneus, Sarapis, Sarpedon, Scamander, Scylla, Seilenos, Seirenes, Selene, Semele, Serapis, Sibyl of Cumae, Sibyls, Silenos, Silenus, Sirens, Sisyphus, Sito, Skamandros, Skylla, Spercheios, Spercheus, Sperkheios, Sphinx(2), Sterope, Stheno, Stymphalian Birds, Stymphalion Birds, Styx, Syrinx

Names from Greek mythology: T

Tantalus, Tartaros, Tartarus, Taygete, Telchines, Telkhines, Terpsichore, Terpsikhore, Tethys, Thalassa, Thaleia, Thalia, Thamrys, Thanatos, Thanatus, Thanotos, Thaumas, Thea, Thebe, Theia, Thelxinoe, Themis, Theseus, Thetis, Thetys, Three Fates, Titanes, Titanides, Titans, Tithonus, Triptolemos, Triptolemus, Triton, Tritones, Tyche, Tykhe, Typhoeus, Typhon

Names from Greek mythology: U

Ulysses, Urania, Uranus

Names from Greek mythology: V

No names beginning with V currently known - Godchecker.com

Names from Greek mythology: W

No names beginning with W currently known - Godchecker.com

Names from Greek mythology: X

Xanthos, Xanthus

Names from Greek mythology: Y

No names beginning with Y currently known - Godchecker.com

Names from Greek mythology: Z

Zelos, Zelus, Zephyros, Zephyrs, Zephyrus, Zetes, Zethes, Zethus, Zeus
The Gods told us to do it. Go to top

INTRO
Introduction to the Greek section

EXPLORE
Browse our entries on Greek mythology

FIND GODS
Search the Holy Database of All Known Gods

A-Z INDEX
List of deity names from Greek mythology